Konzervativizmus.SK  
O INŠTITÚTE O KONZERVATIVIZME O M.R.ŠTEFÁNIKOVI
KI INFORMUJE

Tlač
Podporte hromadnú pripomienku
[28.05.2008, KI INFORMUJE]

V súlade s článkom 10 Legislatívnych pravidiel vlády (schválené uznesením vlády SR z 8. apríla 1997 č. 241 v znení uznesenia vlády SR z 28. septembra 2005 č. 736) sa predkladá hromadná pripomienka k návrhu zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele.

Navrhovaná je nasledovná zmena v bode 43 predmetného návrhu zákona:

V §53 ods.5 písm. a) sa slová „najdlhšie šesť mesiacov“ nahrádzajú slovami „nevyhnutne potrebný čas na určenie odbornej diagnózy, najdlhšie dvanásť týždňov.“

Vypustenie časti „a najdlhšie 6 mesiacov“ navrhujeme z týchto dôvodov:
Odborníci z oblasti pediatrie a psychológie sa zhodujú na názore, že diagnostiku je možné vykonať dôkladne i v čase do 12 týždňov od prijatia dieťaťa do detského domova.
Z poslaneckého prieskumu v detských domoch vyplynulo, že sa prehnane dlhá diagnostická lehota využíva na predlžovanie pobytu detí v detských domovoch.
Takáto úprava by bola v priamom rozpore s § 1 ods. 1 zákona č. 305/2005 Z. z.:

    „(1) Tento zákon upravuje sociálnoprávnu ochranu detí a sociálnu kuratelu na zabezpečenie predchádzania vzniku krízových situácií v rodine, ochrany práv a právom chránených záujmov detí, predchádzania prehlbovaniu a opakovaniu porúch psychického vývinu, fyzického vývinu a sociálneho vývinu detí a plnoletých fyzických osôb a na zamedzenie nárastu sociálnopatologických javov.“

keďže podľa výskumov, dlhodobým pobytom detí v detských domovoch prichádza k prehlbovaniu a opakovaniu porúch psychického vývinu, fyzického vývinu a sociálneho vývinu detí.

Znenie hromadnej pripomienky a možnosť podporiť ju nájdete na stránkach change|net.sk tu.

Súvisiace výstupy:

28. máj 2008

TV SME (Na výsluchu u Karola Sudora): Natália Blahová: Poslanci poškodili deťom

    RSS Slovak | English

ÚVODNÁ STRÁNKA

ENGLISH

HĽADAJTE

KONTAKTUJTE NÁS

PODPORTE NÁS

OBJEDNAJTE SI

KNIŽNICA KI

AUDIO/VIDEO KI

BLOGY

FOTOGALÉRIA

NAŠI PARTNERI

ĽUDSKÉ PRÁVA

EUROÚSTAVA - ÚSTAVNÁ SŤAŽNOSŤ

REFORMA VZDELÁVANIA

Darujte nám online:
Ďakujeme!

KPKI

Reformná vláda

Conservative Economic Quarterly Lecture Series /CEQLS/

Templeton Freedom Award 2009

Akadémia Klasickej Ekonómie

Nové Školstvo - portál

Monitoring fondov EÚ

SFP

ECEG

ECEG

Táto webstránka bola vytvorená i vďaka finančnej podpore poskytnutej prostredníctvom Trustu pre občiansku spoločnosť v strednej a východnej Európe.

Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group.

KI @ Fecebook

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
Bajkalská 29F
821 05  Bratislava

Tel.:  02 / 58 100 188
E-mail:  conservative@institute.sk
Web:  http://www.konzervativizmus.sk