Institute.SK  
INSTITUTE CONSERVATISM M.R.STEFANIK
CONSERVATIVE LIBRARY

Print
F
[30.05.2005, KNIŽNICA KI]

Autor/Author: Diana Furchtgott-Roth and Christine Stolba

Názov/Title: The Feminist Dilemma: When Success Is Not Enough

Oblasť/ Subject: Society

Rok vydania, vydavateľ/Published in & by: 2001, American Enterprise Institute, USA

Abstrakt/Abstract: Over the past several decades, American women have gradually overcome the legal and cultural barriers to equal opportunity. Women now receive well over half of all B.A.s and M.A.s, and working women have become the rule rather than the exception. Women are becoming physicians, lawyers, CEOs, and scientists and are founding their own businesses in record numbers.

In The Feminist Dilemma, Diana Furchtgott-Roth and Christine Stolba argue that even though women’s opportunities are now equal, women’s and men’s choices are not always the same. Ironically, the achievement of women’s equality poses a serious dilemma for contemporary feminists, who do not want to acknowledge that some of women’s choices, such as studying literature rather than math, or leaving the work force to raise children, or even working part-time, lead to fewer women in top jobs. The flaw in contemporary feminist thinking, Furchtgott-Roth and Stolba contend, is its insistence that anything less than statistical parity with men in any field--or even on college sports teams--is proof of discrimination against women.

The Feminist Dilemma describes a wayward feminist movement that does not want to acknowledge women’s real accomplishments because their existence marks the end of the movement’s reason for being. Rather than celebrate victory in their pursuit of women’s equality, today’s feminists feign defeat. They adopt the rhetoric of victimization, suggesting that women can never succeed on their own, and they crusade for preferential programs for women in education and the workplace. Politicians and businesses fear becoming feminist targets and so lack the courage to challenge feminists’ claims.

The Feminist Dilemma explains how the contemporary feminists’ ideological campaign in the courts and in Congress is undermining the principles of our economic system--and how these efforts actually do not help women’s progress. The Feminist Dilemma will spark controversy and change the way we think about equality between men and women. It will be an eye-opener for anyone with an interest in politics, economics, and women’s issues. Over the past several decades, American women have gradually overcome the legal and cultural barriers to equal opportunity. Women now receive well over half of all B.A.s and M.A.s, and working women have become the rule rather than the exception. Women are becoming physicians, lawyers, CEOs, and scientists and are founding their own businesses in record numbers.

Dar od/Donated by: American Enterprise Institute, USA


---------------------

Autor/Author: Edwin J. Feulner, Jr. (ed.)

Názov/Title: The March of Freedom: Modern Classics in Conservative Thought

Oblasť/ Subject: Conservatism

Rok vydania, vydavateľ/Published in & by: 2003, The Heritage Books, USA

Abstrakt/Abstract: Like all great movements, modern conservatism arose out of the experience and ideas of exceptional individuals. In this expanded new edition, Edwin J. Feulner, Jr. introduces fifteen writers, scholars, and statesmen whose thoughts and deeds gave conservatism its contemporary form.

Dar od/Donated by: The Heritage Foundation


---------------------

Autor/Author: Edwin Feulner, Jr.

Názov/Title: Leadership for America

Oblasť/ Subject: Conservatism

Rok vydania, vydavateľ/Published in & by: 2000, Spence Publishing, USA

Abstrakt/Abstract: In Leadership for America, prominent political and intellectual figures shed new light on conservative principles that define the American Republic. Leaders such as Margaret Thatcher, William Bennet, and Jeane Kirkpatrick remind us that the modern conservative movement's moral, intellectual, and political force is grounded on certain powerful ideas that must never be forgotten.

Dar od/Donated by: -


---------------------

Autor/Author: Francois Furet

Názov/Title: Francouzská revoluce (díl 1.)

Oblasť/ Subject: Historie

Rok vydania, vydavateľ/Published in & by: 2004, Argo, Praha

Abstrakt/Abstract: Základní, synteticky pojatá studie francouzského historika, jenž svými úvahami o moderních dějinách zásadním způsobem proměnil myšlení o posledních dvou staletích Evropy. Knihu Francouzská revoluce lze charakterizovat jako propracovanou syntézu zrodu nové Francie na přelomu 18. a 19. století. Jejím ústředním tématem samozřejmě nejsou mnohokráte popsané politické dějiny francouzské revoluce, nýbrž rozbor hlubokým proměn společnosti od starého režimu pře revoluční jakobínství až napoleonské transformaci revoluce v imperiální expanzi, a to jak mocenskou, tak i ideovou. Pro českého čtenáře představuje tato kniha vůbec první nemarxistický pohled na francouzskou revoluci, jenž se zcela zásadně liší o interpretací a zjednodušených přístupů, s nimiž jsme se po celá desetiletí setkávali a jež lze bez nadsázky označit jako účelovou manipulaci s dějinami.

Dar od/Donated by: -


---------------------

Autor/Author: Petr Fiala, Markéta Pitrová (eds.)

Názov/Title: Evropská referenda

Oblasť/ Subject: Evropská politika

Rok vydania, vydavateľ/Published in & by: 2005, CDK, Brno

Abstrakt/Abstract: Referenda týkající se otázek evropského integračního procesu jsou často považována za téměř nedílnou součást samotné evropské integrace. Je tomu ale skutečně tak? Jaká je role evropských referend? Kdy a proč byla použita? Jaký je postoj členských států Evropské unie k institutu přímé demokracie?

Kniha Evropská referenda se snaží zodpovědět tyto otázky a nabídnout nový pohled na využívání prvků přímé demokracie v souvislosti s rozvojem EU. Přináší datovou základnu a analýzu využití přímé demokracie v šestnácti zemích, které uspořádaly referendum zaměřené na rozhodnutí o problematice evropské integrace při schvalování nově projednaných smluv nebo při rozšíření EU. Publikace sleduje vymezení institutu referenda, jeho roli v politickém systému jednotlivých zemí a v neposlední řadě přibližuje uskutečněná referenda z hlediska formy, obsahu, výsledného politického rozhodnutí a účasti voličů. Čtenář zde nalezne analýzu všech typů evropských referend, ať už se týkala vstupu nových zemí, smluvních novel, rozšíření Evropské unie nebo dalších konkrétních otázek evropské integrace.

Dar od/Donated by: -


---------------------

Autor/Author: Petr Fiala, Markéta Pitrová

Názov/Title: Evropská unie

Oblasť/ Subject: Evropská politika

Rok vydania, vydavateľ/Published in & by: 2003, CDK, Brno

Abstrakt/Abstract: Kniha přináší komplexní pohled na Evropskou unii, který je svou šíří a vyvážeností ojedinělý nejenom v českém prostředí. Autoři – renomovaní badatelé v oblasti evropské politiky – seznamují čtenáře s historií evropského integračního procesu, s vývojem, současnou podobou a funkcemi jednotlivých evropských institucí a s tím, ve kterých oblastech (politikách) a jakým způsobem Evropská unie působí. Publikace je zdařilou kombinací teoretických přístupů, politologické analýzy a velkého množství dat a informací, které ve svém celku umožňují získat důkladnou znalost o Evropské unii, vytvořit si představu o tom, jak a proč se vytvářela, jaká je její dnešní podoba a porozumět jejímu fungování. Srozumitelně napsaný a přehledně členěný text představuje důkladného průvodce problematikou Evropské unie. Kniha tak může být využita nejenom odborníky, vysokoškolskými studenty a dalšími lidmi zabývajícími se z různých hledisek evropskou integrací, ale také širší veřejností, která má zájem získat co nejvíce kvalifikovaných informací o Evropské unii.

Dar od/Donated by: -


---------------------

Autor/Author: Petr Fiala, František Mikš (eds.)

Názov/Title: Česká konzervativní a liberální politika

Oblasť/ Subject: Politika a společnost

Rok vydania, vydavateľ/Published in & by: 2000, CDK, Brno

Abstrakt/Abstract: Na sklonku roku 1989 byla v Brně založena revue pro kulturu a politiku Proglas, jejíž první číslo vyšlo počátkem roku 1990. K desátému výročí jejího vzniku připravili editoři reprezentativní sborník příspěvků k otázkám české pravicové politiky, v němž jsou zastoupeni přední autoři, kteří se na stranách Proglasu české politice a společnosti věnovali. Sborník nabízí pohledy co nejširšího spektra lidí, kteří nějakým způsobem uvažují o české konzervativně-liberální politice: politiků, politologů, sociologů a filozofů, publicistů a spisovatelů.

Dar od/Donated by: -


---------------------

Autor/Author: Petr Fiala, Jiří Hanuš, Jan Vybíral (eds.)

Názov/Title: Autorita v abrahamských náboženstvích. Náboženské a politické aspekty autority v judaismu, křesťanství a islámu

Oblasť/ Subject: Politika a náboženství

Rok vydania, vydavateľ/Published in & by: 2004, CDK, Brno

Abstrakt/Abstract: Editoři publikace jsou přesvědčeni, že sledovaná otázka pojetí autority a v širším smyslu celá problematika vztahu mezi náboženstvím a politikou nejsou zajímavé jen z hlediska své aktuálnosti, ale že si zaslouží zkoumání i pro svůj obecný kulturní význam. Kniha je tedy určena nejen odborníkům a studentům z řad teologů, religionistů, politologů a sociologů, ale též širšímu čtenářskému publiku se zájmem o dějiny náboženství a kultury.

Dar od/Donated by: -


---------------------

Autor/Author: Pavel Filipi

Názov/Title: Křesťanstvo. Historie, statistika, charakteristika křesťanských církví

Oblasť/ Subject: Teologie

Rok vydania, vydavateľ/Published in & by: 2001, CDK, Brno

Abstrakt/Abstract: Třetí vydání práce předního evangelického teologa, který působí na Evangelické teologické fakultě v Praze a angažuje se v ekumenickém hnutí. Publikace obsahuje přehledné statě o historii, nauce a základních znacích jednotlivých křesťanských církví. Nejedná se o pouhý přehled, ale o důkladný a zasvěcený vhled do identity jednotlivých církví. Publikace je vhodnou učebnicí na všechny typy vyšších škol.

Dar od/Donated by: -


---------------------

Autor/Author: Petr Fiala, Maxmilián Strmiska (eds.)

Názov/Title: Víceúrovňové vládnutí: teorie, přístupy, metody

Oblasť/ Subject: Politologie

Rok vydania, vydavateľ/Published in & by: 2005, CDK, Brno

Abstrakt/Abstract: Pokud lze v rámci evropského politologického výzkumu v současnosti rozeznat nějaké vskutku „velké“, klíčové téma, pak je jím problematika utváření a fungování víceúrovňového politického systému, resp. systémů. S tím, jak se v evropském prostoru zvyšoval politický význam Evropské unie a pokračovalo její rozšiřování, vzrůstala - a nadále vzrůstá - důležitost zkoumání vztahů mezi jednotlivými úrovněmi vlády a správy. Nejde zde však zdaleka jen o problematiku víceúrovňového vládnutí. Jsme zde konfrontováni s neobyčejně rozsáhlým, členitým výzkumným polem, zahrnujícím nejrůznější institucionální úrovně a rozličné arény, v nichž se odehrávají politické procesy. V těchto úrovních a arénách působí široký okruh aktérů, kteří vstupují do interakcí různého typu - a to i do takových interakcí, jež se dříve, v tradičním institucionálně-politickém prostředí jednotlivých národních států, nevyskytovaly a vyskytnout ani nemohly. V tomto procesu nezůstávají beze změny charakter a vlastnosti těchto aktérů. Například politické strany a zájmové skupiny jsou v důsledku prohlubujících se integračních procesů nuceny vyrovnávat se s proměnami výkonu vládnutí, s diferenciací jeho forem i úrovní. Tyto procesy vedou k dynamické proměně povahy a funkcí politických stran i zájmových reprezentací, projevující se v modifikacích jejich organizačních struktur, vazeb mezi nimi a voliči (občany), stejně jako ve změnách jejich komunikačních a informačních strategií.

Dar od/Donated by: -


---------------------

Autor/Author: Petr Fiala, Jiří Hanuš, Jan Vybíral (eds.)

Názov/Title: Katolická sociální nauka a současná věda. Interdisciplinární analýzy sociálních encyklik Jana Pavla II.

Oblasť/ Subject: Etika

Rok vydania, vydavateľ/Published in & by: 2004, CDK, Brno

Abstrakt/Abstract: Katolická církev, zvláště v dokumentech druhého vatikánského koncilu, zdůraznila autonomii vědy a důležitost vědeckého poznání. Ozývají se však výtky, že tuto tezi vztáhla v praxi především na přírodní vědy, zatímco její akceptace poznatků společenských věd přichází jen velmi pomalu a s mnoha obtížemi. Právě toto tvrzení může být považováno za výchozí výzkumnou otázku této publikace. Jejím hlavním cílem je zkoumat, do jaké míry odpovídají stanoviska současné katolické sociální nauky, zde reprezentovaná sociálními encyklikami papeže Jana Pavla II., aktuálnímu poznání příslušných vědních disciplín.

Dar od/Donated by: -


---------------------

Autor/Author: Francis Fukuyama

Názov/Title: Budování státu podle Fakuyamy

Oblasť/ Subject: Politologie

Rok vydania, vydavateľ/Published in & by: 2004, Alfa Publishing

Abstrakt/Abstract: Hlavní celkové poučení z Fukuyamovy knížky zní tak, že lidské společnosti se sice skládají z jednotlivých lidí, ale také z jejich vzájemných vztahů a závazků, že jejich úspěchy se nedají měřit jen ekonomickou výkonností, ale kvalitou institucí, společenskou soudržností a zájmem veřejnosti o to, aby stát byl nejen výkonný, ale také spravedlivý, důvěryhodný a bez korupce. Fukuyama několikrát zmiňuje „vyšší mravní hodnoty“, o nichž se u nás nerado slyší - a přece se bez nich žádná společnost nemůže obejít.

Dar od/Donated by: -

    RSS English | Slovak

HOME

SLOVAK

SEARCH

CONTACT US

SUPPORT US

CONSERVATIVE LIBRARY

VIDEO

PHOTOGALLERY

OUR PARTNERS

Conservative Economic Quarterly Lecture Series /CEQLS/

Templeton Freedom Award 2009

BOOK: IN DEFENSE OF THE FREE MARKET

ECEG

ECEG

This website was created also thanks to funding granted by The Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe.

Website powered by Metafox CMS from Platon Group.

Institute @ Fecebook

Conservative Institute of M. R. Stefanik
Bajkalská 29F
821 05  Bratislava
Slovakia

Tel.:  +421 258 100 188
E-mail:  conservative@institute.sk
Web:  http://www.institute.sk