Institute.SK  
INSTITUTE CONSERVATISM M.R.STEFANIK
CONSERVATIVE LIBRARY

Print
H
[30.05.2005, KNIŽNICA KI]

Autor/Author: Kevin A. Hassett

Názov/Title: Tax Policy and Investment

Oblasť/ Subject: Economics (tax reform)

Rok vydania, vydavateľ/Published in & by: 1999, American Enterprise Institute, USA

Abstrakt/Abstract: The link between taxation and the investment behavior of firms has been the front line of the battle over U.S. tax policy. There has finally been a consensus that tax changes can significantly stimulate investment. This monograph chronicles how the conventional wisdom changed and outlines the implications of a new understanding of tax policy.

Tax Policy and Investment is one in a series of new AEI studies on topics relating to fundamental tax reform. The topics include, among others, the effects of taxation on household saving, the effects of reducing taxes on individuals' work effort, issues in the taxation of financial services, and international issues in consumption taxation.

Dar od/Donated by: American Enterprise Institute, USA


Autor/Author: Kevin A. Hassett and R. Glenn Hubbard (eds.)

Názov/Title: Inequality and Tax Policy

Oblasť/ Subject: Economics

Rok vydania, vydavateľ/Published in & by: 2001, American Enterprise Institute, USA

Abstrakt/Abstract: Inequality has become a hot political issue, but there has been little accessible analysis by professional economists on equity issues in tax reform. Inequality and Tax Policy addresses those very issues. Drawing from the most current research, leading specialists in public finance, macroeconomics, and political economy explore key interactions among policy, inequality, and the economy.

Seven essays cover many different aspects of inequality: the interactions between inequality and economic growth, the impact of inequality on program evaluation, how one can measure fairness in the treatment of similarly situated taxpayers, the role of high-income entrepreneurs in wealth creation, and how attempts to redistribute income affect the behavior of taxpayers. Two central questions animate the analysis in Inequality and Tax Policy: What is the philosophical justification for progressive taxation? Is redistribution less desirable or effective in achieving social goals in an increasingly affluent society?

The contributors to Inequality and Tax Policy offer their assessments of whether the current tax system is successfully achieving redistribution and whether the results would be worse under a flat tax.

Inequality and Tax Policy will provide much-needed guidance and some surprising conclusions to economists, policymakers, lawyers, businesspeople, and anyone with an interest in inequality or the U.S. tax system.

Dar od/Donated by: American Enterprise Institute, USA


Autor/Author: Robert H. Haveman

Názov/Title: Earnings Inequality: The Influence of Changing Opportunities and Choices

Oblasť/ Subject: Economics

Rok vydania, vydavateľ/Published in & by: 1996, American Enterprise Institute, USA

Abstrakt/Abstract: The author analyzes the change in male earnings inequality since the mid-1970s to see how much is attributable to changes in labor market opportunities and how much to changes in work choices. This research casts doubt on the conventional view that choices have played little or no role; according to these findings, changes in labor market opportunities accounted for less than half the increase in earnings inequality that took place, even among those who were working.

Dar od/Donated by: American Enterprise Institute, USA


Autor/Author: Lawrence E. Harrisson, Samuell P. Huntington (eds.)

Názov/Title: Culture Matters. How Values Shape Human Progress

Oblasť/ Subject: Culture, Society

Rok vydania, vydavateľ/Published in & by: 2000, Basic Books, USA

Abstrakt/Abstract: Prominent scholars and journalists ponder the question of why, at the beginning of the twenty-first century, the world is more divided than ever between the rich and the poor, between those living in freedom and those under oppression.

Dar od/Donated by: Martin Oravec, spolupracovník KI, USA


Autor/Author: Ross J. S. Hoffman and Paul Levack (eds.)

Názov/Title: Burke's Politics: Selected Writings and Speeches of Edmund Burke on Reform, Revolution, and War

Oblasť/ Subject: Politics

Rok vydania, vydavateľ/Published in & by: 1949, Alfred A. Knopf, USA

Abstrakt/Abstract: Selection from Burke` s writings and speeches.

Dar od/Donated by: -


Autor/Author: Samuel P. Huntington

Názov/Title: The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order

Oblasť/ Subject: Politics, Civilization

Rok vydania, vydavateľ/Published in & by: 1997, Simon & Schuster, USA

Abstrakt/Abstract: Based on the author's seminal article in Foreign Affairs, Samuel P. Huntington's The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order is a provocative and prescient analysis of the state of world politics after the fall of communism. In this incisive work, the renowned political scientist explains how "civilizations" have replaced nations and ideologies as the driving force in global politics today and offers a brilliant analysis of the current climate and future possibilities of our world's volatile political culture.

Dar od/Donated by: -


Autor/Author: Henry Hazlitt

Názov/Title: Ekonomie v jedné lekci

Oblasť/ Subject: Ekonómia, ekonomická teória

Rok vydania, vydavateľ/Published in & by: 2005, Liberální institut, Praha

Abstrakt/Abstract: „Celé Hazlittovo dílo, a Ekonomie v jedné lekci obzvláště, je neocenitelným zdrojem poznatků, který připraví čtenáře na studium pokročilejších textů zdravé ekonomické teorie. Sám Hazlitt za zdravou ekonomickou teorii považoval teorii rakouské školy, představovanou stěžejními komplexními pojednáními o ekonomii z pera Ludwiga von Misese a Murrayho N. Rothbarda. “

Josef Šíma, Liberální institut

Dar od/Donated by: -


Autor/Author: Robert Holman

Názov/Title: Vývoj ekonomického myšlení

Oblasť/ Subject: Ekonómia, ekonomická teória

Rok vydania, vydavateľ/Published in & by: 2003, Liberální institut, Praha

Abstrakt/Abstract: „Tato knížka není určena ani tak historikům nebo ekonomickým odborníkům, ale spíše širší veřejnosti. Proto nejde do historického detailu ani do hloubky ekonomické teorie. Na přehledu vzniku, vývoje a zániku nejvýznamnejších ekonomických škol od těch dávno minulých až po dnešní, které vytvářejí podobu soudobého ekonomického myšlení, chce čtenáři přiblížit hlavní etapy a mezníky ve vývoji ekonomického světového názoru.“

Robert Holman

Dar od/Donated by: -


Autor/Author: Friedrich A. Hayek

Názov/Title: Soukromé peníze - Potřebujeme centrální banku?

Oblasť/ Subject: Ekonómia, ekonomická teória, menová politika

Rok vydania, vydavateľ/Published in & by: 1999, Liberální institut, Praha

Abstrakt/Abstract: Kniha, která otevřela diskusi o svobodném bankovnictví

Dar od/Donated by: -


Autor/Author: Friedrich A. Hayek

Názov/Title: Kontrarevoluce vědy

Oblasť/ Subject: Filozofia

Rok vydania, vydavateľ/Published in & by: 1995, Liberální institut, Praha

Abstrakt/Abstract: „Hayekovu Kontrarevolúciu vedy by si mal prečítať každý, kto len na chvíľu uvažuje o možnosti nahradenia spontánneho poriadku sociálnym inžinierstvom. Každý taký zasnený romantik sa po prečítaní Hayekovej knihy ocitne v konfrontácii medzi utopickými snami a tvrdou realitou.“

Miroslav Ševčík

Dar od/Donated by: -


Autor/Author: F. A. Hayek

Názov/Title: Právo, zákonodárství a svoboda

Oblasť/ Subject: Politická ekonomie

Rok vydania, vydavateľ/Published in & by: 1998, Academia, Praha

Abstrakt/Abstract: Dílo, jež vznikalo od poloviny 60. let do konce 70. let minulého století, rozpracovává téma, kterého se autor poprvé dotknul již v Cestě do otroctví (1944) a k jehož studiu ho přivedly jeho předválečné studie z oboru čisté ekonomie (Nobelovu cenu za ekonomii však dostal až v roce 1974). Tímto tématem je princip svobodné společnosti a to, co lidskou společnost ohrožuje. Ve třech svazcích, nazvaných Pravidla a řád, Fata morgána sociální spravedlnosti a Politický řád formuluje F. A. Hayek praktická vodítka pro politické uspořádání svobodné společnosti pro její instituce a hospodářskou politiku, aby zde mohl upozornit na nebezpečí falešně chápané demokracie, a předvádí slepé uličky, do nichž hrozí svobodnou společnost přivést sledování cíle „svobodné spravedlnosti“.

Dar od/Donated by: -


Autor/Author: Robert Higgs

Názov/Title: Politická ekonomie strachu

Oblasť/ Subject: Politická ekonomie

Rok vydania, vydavateľ/Published in & by: 2006, Alpha Publishing a Liberální institut, Praha

Abstrakt/Abstract: Jak oslavovaný prezident F. D. Roosevelt vyvolal největší krizi v americké historii a způsobil více než desetiletí trvající masovou nezaměstnanost způsobující strádání milionů sociálně nejslabších vrstev společnosti, čímž nadobro liberální Ameriku přetvořil v sociální stát evropského typu? Jak povinná vojenská služba a organizace války sloužily jako model pro centrální plánování amerického hospodářství? To jsou témata, na nichž se profesor Higgs snaží prokázat, jak klíčové je nenechat se zastrašit, má-li se společnost vyhnout etatizaci a byrokratizaci. Zároveň si při hledání odpovědí na tyto otázky člověk uvědomí, jak mocnou výbavou je znalost historie kombinovaná se znalostí politické ekonomie. Jen ekonomická teorie totiž dokáže vysvětlit souvislosti mezi historickými jevy, identifikovat příčinu a následek, najít dopady jednotlivých politik a opatření a odhalit falešně si přivlastňovaná vítězství v boji proti nezaměstnanosti, chudobě, diskriminaci apod.

Dobrý úmysl (existuje-li vůbec) ani sebelíbivější politická deklarace totiž pro skutečné dosažení vytýčených cílů nestačí. Historie nám nabízí nespočet příkladů, kdy provedené politiky situaci nejen nezlepšily, ale ještě zhoršily. A historická realita nám navíc ukazuje, jak běžným jevem se v politice stala lež a podvod na občanech.

Dar od/Donated by: -


Autor/Author: Robert Holman a kol.

Názov/Title: Dějiny ekonomického myšlení

Oblasť/ Subject: Ekonomická teorie

Rok vydania, vydavateľ/Published in & by: 2005, C. H. Beck, Praha

Abstrakt/Abstract: Kniha systematicky a ucelenou formou podává přehled vzniku nejdůležitějších ekonomických názorových proudů a škol. Autoři nepostupují striktně chronologicky, ale problémově podle jednotlivých škol a autorů. V úvodu každé kapitoly je vykreslena obecná historická charakteristika dané doby, okolnosti vzniku příslušné ekonomické školy, odkazy a tradice, na něž škola navazuje. V obsahu naleznete např. pojednání o starořeckých filozofech a představitelích scholastismu, o merkantilistech, fyziokratech, významných představitelích klasické politické ekonomie či francouzského socialismu. Velkou pozornost autoři věnovali teoriím institucionalismu a keynesiánství. Ze současných škol upozorňují na chicagskou školu a školu veřejné volby. Poslední kapitola pojednává o českém ekonomickém myšlení.

Dar od/Donated by: -


Autor/Author: Jiří Hanuš

Názov/Title: Pozvání ke studiu církevních dějin

Oblasť/ Subject: Teologie, historie

Rok vydania, vydavateľ/Published in & by: 1999, CDK, Brno

Abstrakt/Abstract: Ekumenická příručka pro studenty historie i zájemce o tento obor, která obsahuje tematické kapitoly: vztah historie a teologie, problémy periodizace, metody historické práce, odkazy na základní literaturu apod.

Dar od/Donated by: -


Autor/Author: Jiří Hanuš (ed.)

Názov/Title: Křesťanství a lidská práva

Oblasť/ Subject: Náboženství

Rok vydania, vydavateľ/Published in & by: 2002, CDK, Brno a Vyšehrad, Praha

Abstrakt/Abstract: Publikace Křesťanství a lidská práva si klade za cíl vystihnout principiální problémy vzájemného vztahu křesťanské nauky i praxe k univerzální novověké ideji lidských práv. Tento vztah má svou nejednoznačnou a spletitou podobu, v níž je nesnadná orientace. Proto má předkládaná kniha přehlednou strukturu: nejdříve provádí čtenáře základními historickými souvislostmi, přičemž charakterizuje nejožehavější problémy dneška. Poté následují tři diskuse nad třemi podnětnými texty: Prohlášením Ramseyova kolokvia, úvahou německého politologa Hanse Maiera a rozborem středověkých řádových svobod z pera Léo Moulina. Diskuse se zúčastnili přední čeští teologové, filozofové, historici a právníci (Marta Munzarová, Ivana Noble, Josef Dolista, Pavel Floss, Luboš Kropáček, Josef Smolík a další). Ačkoli uvedené texty i následné debaty nepřinášejí jednotný a jednoznačný pohled na složité fenomény a vztahy, přispívají k jejich hlubšímu promýšlení.

Dar od/Donated by: -


Autor/Author: Andrew Heywood

Názov/Title: Politická teorie

Oblasť/ Subject: Politologie

Rok vydania, vydavateľ/Published in & by: 2005, Eurolex Bohemia, Praha

Abstrakt/Abstract: Kniha, kterou autor čtenářům předkládá se zabývá jednak obecným uvedením do politologie prostřednictvím rozboru politických idejí a jejich vztahu k politické praxi, za druhé, slouží jako vodítko k hlavním pojmům, se kterými se v politologii setkáváme a v neposlední řadě slouží jako učebnice politické teorie.

Dar od/Donated by: -


Autor/Author: Andrew Heywood

Názov/Title: Politologie

Oblasť/ Subject: Politologie

Rok vydania, vydavateľ/Published in & by: 2004, Eurolex Bohemia, Praha

Abstrakt/Abstract: Tato kniha podává ucelený a aktualizovaný úvod do studia politiky. Je koncipována tak, aby poslouľžla studentům všech politologických oborů i běžnému zainteresovanému čtenáři.

Dar od/Donated by: -


Autor/Author: John Hasnas

Názov/Title: Trapped

Oblasť/ Subject: Economics

Rok vydania, vydavateľ/Published in & by: 2006, Cato Institute, USA

Abstrakt/Abstract: A cautionary analysis of the new federal business ethics requirements, enacted as a result of corporate scandals involving Enron and other companies, contends that employees are being forced to violate laws in the areas of organizational justice, confidentiality, and employee privacy.

Dar od/Donated by: Cato Institute, USA


Autor/Author: Samuel P. Huntington

Názov/Title: Střet civilizací

Oblasť/ Subject: Politologie a politika

Rok vydania, vydavateľ/Published in & by: 2001, Rybka Publishers, Praha

Abstrakt/Abstract: Kniha předního amerického politologa, která byla přeložena do všech světových jazyků, je pronikavou analýzou stavu světové politiky po skončení studené války, kdy hnacími silami již nejsou národní státy a ideologie, nýbrž civilizace vymezené náboženskými, právními a kulturními tradicemi. Globální politika bude formována především kulturními rozdíly a pokud propuknou války, budou se týkat celých civilizací. Právě na rozhraní těchto kultur ve "zlomových liniích" se nacházejí možná ohniska konfliktů, jež mohou přerůst v mezicivilizační střety. Huntington varuje před rozšířením a vystupňováním těchto střetů a zevrubně analyzuje důvody, které k nim vedou: změny mocenské rovnováhy mezi Západem a někdejšími koloniálními oblastmi třetího světa, ekonomický, vojenský i politický růst asijských civilizací, kulturní obrat nezápadních společností k domácím tradicím, demografická exploze a konflikty vyvolané militantností islámu a vzestupem Číny.

Dar od/Donated by: -


Autor/Author: Alexander Hamilton–James Madison– John Jay

Názov/Title: Listy federalistov

Oblasť/ Subject: Politológia

Rok vydania, vydavateľ/Published in & by: 2002, Kalligram

Abstrakt/Abstract: Bravúrne argumentujúce, pôsobivé články, ktoré – hoci vznikli v rokoch 1787 – 1788 na obájenie Ústavy USA – dodnes patria k základným pilierom americkej politológie a ústavného práva, a určite si môžu nárokovať osobitnú pozornosť v kontexte našej formujúcej sa demokracie.

Dar od/Donated by: -


Autor/Author: Jim Harper

Názov/Title: Identity Crisis: How Identification Is Overused and Misunderstood

Oblasť/ Subject: Civil Liberties

Rok vydania, vydavateľ/Published in & by: 2006, CATO Institute, USA

Abstrakt/Abstract: Does an increase in identification really lead to increased security or an invasion of privacy?

Dar od/Donated by: CATO Institute, USA


Autor/Author: David Hyman

Názov/Title: Medicare Meets Mephistopheles

Oblasť/ Subject: Healthcare

Rok vydania, vydavateľ/Published in & by: 2006, CATO Institute, USA

Abstrakt/Abstract: Medicare's devilish details demonstrate its success at encouraging the Seven Deadly Sins -- Pride, Envy, Anger, Sloth, Greed, Gluttony and Lust -- and at undermining the virtues of thrift and honesty.

Dar od/Donated by: CATO Institute, USA


Autor/Author: Paul Heyne

Názov/Title: Ekonomický styl myšlení

Oblasť/ Subject: Ekonomie

Rok vydania, vydavateľ/Published in & by: 1991, VŠE, Praha

Abstrakt/Abstract: Základná ekonomická „učebnica“ napísaná zrozumiteľným jazykom i pre neekonómov.

Dar od/Donated by: Liberální institut, Praha

    RSS English | Slovak

HOME

SLOVAK

SEARCH

CONTACT US

SUPPORT US

CONSERVATIVE LIBRARY

VIDEO

PHOTOGALLERY

OUR PARTNERS

Conservative Economic Quarterly Lecture Series /CEQLS/

Templeton Freedom Award 2009

BOOK: IN DEFENSE OF THE FREE MARKET

ECEG

ECEG

This website was created also thanks to funding granted by The Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe.

Website powered by Metafox CMS from Platon Group.

Institute @ Fecebook

Conservative Institute of M. R. Stefanik
Bajkalská 29F
821 05  Bratislava
Slovakia

Tel.:  +421 258 100 188
E-mail:  conservative@institute.sk
Web:  http://www.institute.sk